فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

حل تمرین کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب) فصل سوم تا نهم

حل تمرین کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب) فصل سوم تا نهم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل