فایل های دسته بندی پیشنهاد ارزشیابی - صفحه 1

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر عربی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر عربی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد و گزارش تخصصی معلمان

دانلود پیشنهاد و گزارش تخصصی معلمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی و پیشنهاد ارزشیابی سرپرست خوابگاه

دانلود گزارش تخصصی و پیشنهاد ارزشیابی سرپرست خوابگاه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ویژه پایه های دوم و سوم دبستان

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ویژه پایه های دوم و سوم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ایجاد انگیزه در دانش آموزان

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ایجاد انگیزه در دانش آموزان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی چالش های پيش رو در انجام فعاليت های آزمايشگاهی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی چالش های پيش رو در انجام فعاليت های آزمايشگاهی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل تمرکز دانش آموزان راهنمايی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل تمرکز دانش آموزان راهنمايی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی تدریس علوم برای یادگیری ادراکی و فهمیدنی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی تدریس علوم برای یادگیری ادراکی و فهمیدنی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی